Pianosalon
Praha
2012-2013
Showroom
Praha
2012-2013